Medezeggenschapsraad

Naast de IR functioneert er op school een Medezeggenschapsraad (MR). De MR geeft adviezen en neemt besluiten over onderwerpen die met het beleid van de school te maken hebben. Op elke school worden voortdurend beslissingen genomen. Beslissingen die te maken hebben met het onderwijs dat wordt gegeven of met de organisatie van de school. Het ministerie van OCW vindt het belangrijk dat alle betrokkenen hierover zoveel mogelijk kunnen meepraten. Daarom beschikken scholen over een MR. Besluiten die de directie en/of het schoolbestuur neemt, worden voorgelegd aan de MR. In het reglement van de MR is vastgelegd over welke onderwerpen de MR advies- of instemmingsrecht heeft. Vanwege het feit dat er meer scholen door Mantum onderwijs bestuurd worden, is er ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR).
 
Wie zitten er in de MR?

Jaco Bal


Personeelsgeleding

Arie-Willem van Dam


Oudergeleding

Voorzitter

Annelies de Jong


Personeelsgeleding

Secretaris

Arjan Verhoeff


Oudergeleding


Wat zijn de taken van de MR?
Besluiten die de directie en/of het schoolbestuur wil nemen, worden voorgelegd aan de MR. Op haar beurt kan de MR elk standpunt dat zij heeft, altijd kenbaar maken aan de directie of het schoolbestuur.
De MR overlegt met de directie en het schoolbestuur over onderwerpen zoals:
  • personeelsbezetting (vacatures, stageplaatsen, scholing leerkrachten en groepsformatie);
  • het jaarplan en het schoolplan;
  • de besteding van geld en gebouwen;
  • het vaststellen van vakanties en vrije dagen;
  • communicatie en betrokkenheid naar ouders;
  • veiligheid (in en rond de school).
  • etc.
Hoe komt u in de MR?
Elk jaar verlaat één MR-lid de MR, waardoor er een nieuwe vacature ontstaat. Bent u enthousiast geworden en lijkt het u leuk om in de MR een bijdrage te leveren aan het onderwijs? Aarzel dan niet en stel u kandidaat bij een volgende verkiezing.
 
Hoe kunt u de MR bereiken?
Vragen en/of opmerkingen kunt u sturen aan de secretaris, Annelies de Jong, via ons e-mailadres: mr-ehssg[a]mantum.nl.