Identiteit

De Eben-Haëzerschool is een school voor christelijk basisonderwijs op reformatorische grondslag. De naam van onze school komt uit de Bijbel (1 Samuël 7) en betekent 'tot hiertoe heeft de Heere ons geholpen'. Hiermee belijden we onze afhankelijkheid van de hulp en zegen van God in ons werk.
 

Grondslag

De grondslag van het onderwijs op onze school is de Bijbel. Dit onveranderlijke Woord van God is de leidraad in onze opvoeding en het onderwijs. De Bijbel is voor ons het uitgangspunt, de bron en gids voor ons onderwijs. In de praktijk van ons onderwijs geven we hier op diverse manieren inhoud aan. We vertellen dagelijks Bijbelverhalen, we bidden met de kinderen en zingen psalmen en Bijbelse liederen. De drie formulieren van Enigheid (Heidelbergse Catechismus, Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse leerregels) worden als leidraad genomen bij het onderwijs op onze school. Wij zijn van mening dat daarin de leer van de Bijbel op een juiste wijze beknopt wordt verwoord. De grondslag van onze school vindt u beschreven in de documenten bij aanmelding van een nieuwe leerling.
 

Visie en missie

Op basis van de grondslag van onze school, ontlenen wij onze mensvisie aan de Bijbel. Wij belijden dat de mens goed door God is geschapen. Door de zondeval in het paradijs is de mens in een staat van ellende terechtgekomen waaruit hij zichzelf niet meer wil en kan verlossen. Verlossing is wel mogelijk door de komst van Christus op aarde. Hij wilde lijden en sterven en met Zijn bloed voor de zonde betalen. Christus is de Weg, de Waarheid en het Leven. Hij is gekomen om zondaren zalig te maken. Dat willen we aan de kinderen doorgeven.
 

Gezin-kerk-school

De leerkrachten zijn, evenals de ouders, lid van één van de protestants christelijke kerken en leven de leerlingen als identiteitsdragers voor. Wij versterken als school de drieslag 'gezin-kerk-school'. Dit betekent dat we met elkaar in contact staan om ervoor te zorgen dat deze drie milieus op elkaar afgestemd zijn. Dit biedt houvast en veiligheid voor kinderen en vormt een stabiele basis voor de vorming van onze leerlingen als christenen in de (toekomstige) maatschappij.
 

Kleding

Wij hebben op school kledingvoorschriften. Meisjes komen in een jurk of rok naar school en jongens dragen geen petten of oorringen. Van ouders die deelnemen aan schoolse activiteiten vragen we eveneens of ze zich willen aanpassen aan deze voorschriften. Tijdens de gymles en andere sportieve activiteiten wordt er sportkleding gedragen.