De Vreedzame School

Op onze school is sociale veiligheid van groot belang. Om deze reden zijn wij begin van het schooljaar 2018-2019 gestart met de invoering van De Vreedzame School. Tegenwoordig: Vreedzaam. Dit is een programma voor sociale competentie en democratisch burgerschap.

Het team is getraind in het werken met Vreedzaam en de leerlingen krijgen wekelijks lessen in sociale vaardigheden.
 

De methode

Vreedzaam beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren wat het betekent om een 'democratisch burger' te zijn: open staan voor en kunnen overbruggen van verschillen tussen mensen, een bijdrage leveren aan het algemeen belang, en actief verantwoordelijk willen zijn voor de gemeenschap. Daarmee ervaren kinderen dat het uitmaakt dat ze er zijn, dat ze 'er toe doen'.

Op het niveau van de leerlingen streeft het programma ernaar om kinderen te leren:
 • op een democratische manier met elkaar beslissingen te nemen
 • constructief conflicten op te lossen
 • verantwoordelijkheid te nemen voor elkaar en voor de gemeenschap
 • een open houding aan te nemen tegenover verschillen tussen mensen
 • volgens welke principes onze democratische samenleving is ingericht
en de sociale, emotionele en communicatieve vaardigheden die nodig zijn voor bovenstaande doelen.


Om dit te bereiken, zijn de lessen van De Vreedzame School verdeeld in zes blokken.
 1. We horen bij elkaar (groepsvorming en een positief sociaal klimaat)
 2. We lossen conflicten zelf op (conflicthantering)
 3. We hebben oor voor elkaar (goed leren communiceren)
 4. We hebben hart voor elkaar (omgaan met je eigen gevoelens en die van een ander)
 5. We dragen allemaal een steentje bij (verantwoordelijkheid nemen)
 6. We zijn allemaal anders (diversiteit)
Binnen de school wordt tegelijk aan hetzelfde blok gewerkt, wel in elke groep op een eigen niveau.

Grondwet

Als team hebben wij nagedacht welke leefregels de basis vormen voor onze school. Dit heeft geresulteerd in en schoolbrede grondwet. Deze geldt voor leerlingen, maar ook voor leerkrachten, ouders en alle andere bezoekers van de school. Op verschillende plaatsen in het gebouw is deze zichtbaar gemaakt. Elke maand staat er in de klas ook één van deze regels centraal. U kunt deze grondwet hier downloaden.

Grondwet
 

Leerlingmediatoren 

Wij geven kinderen zelf de tools om hun conflicten uit te praten Wanneer dit niet lukt, kunnen ze de hulp van een leerkracht of van de leerlingmediatoren inroepen. Dit zijn leerlingen uit groep 7 en 8 die een speciale training hebben gevolgd. Zij hebben geleerd hoe ze kunnen mediëren bij conflicten en volgen hiervoor een stappenplan. De mediatoren zijn volgens een rooster ingedeeld. Op het plein zijn ze te herkennen aan het gele hesje.


Meer informatie over deze methode vindt u hier.